Open 23 Aug - 25 Aug 2019 National Bank Moncton Open Moncton Tennis Club Moncton