Open 25 Aug - 26 Aug National Bank Moncton Open Moncton Tennis Club Moncton