Open 27 Aug - 28 Aug National Bank Moncton Open Moncton Tennis Club Moncton